ജോസഫ്

രചന: ARUNSADAN ഓരോണക്കാലം.. നല്ല ചാറ്റൽ മഴ.. ഏകദേശം രാവിലെ 10 മണി ആയിക്കാണും. ജംഗ്ഷനിൽ നല്ല തിരക്ക്.. ഓണമല്ലേ…അതിന്റെയാ… ക്ലബ്ബിന്റെ ഓണപരിപ്പാടിയുടെ നടത്തിപ്പിന് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അനുവാദം വേടിക്കാൻ എത്തിയതാ..ട്രഷറിയിൽ കയറിയപ്പോൾ നല്ല …

Read More