ഏതായാലും നീ നിന്റെ അച്ഛനമ്മമാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും വാക്കുകൾ കേട്ടതുകൊണ്ട് രെക്ഷപെട്ടു…

രണ്ടാം വരവ്…എഴുത്ത്: ഗിരീഷ് കാവാലം==================== “ലച്ചു…നീ……..” മാളിലെ ആൾതിരക്കിനിടയിൽ അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും അപ്രതീക്ഷിതമായി തന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുവായിരുന്ന ക്ലാസ്സ്‌മെറ്റ് എബിയെ കണ്ട അവൾ അതിശയിച്ചു നിന്നുപോയി എബി നീ ഇവിടെ…? “ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല കുടുംബവും ഉണ്ട്. അവര് താഴെ ഫ്ലോറിൽ …

ഏതായാലും നീ നിന്റെ അച്ഛനമ്മമാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും വാക്കുകൾ കേട്ടതുകൊണ്ട് രെക്ഷപെട്ടു… Read More