എന്തിനാണ് നീ അയാളെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും വാചാലയാകുന്നത്?വിളിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അയാൾ നിന്റെ ആരായിട്ടാണ്…

അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ… Story written by Lini Aswathy ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ‘എന്തിനാണ് നീ അയാളെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും വാചാലയാകുന്നത്? വിളിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അയാൾ നിന്റെ ആരായിട്ടാണ്? ഇത്രയും ചോദിച്ച് എന്റെ പ്രിയകൂട്ടുകാരി ശ്രീജയ ഗൗരവത്തോടെ നോക്കി. പെട്ടെന്നൊരുത്തരം പറയാൻ അറിയാത്തത്കൊണ്ട് പുഞ്ചിരിയോടെ …

എന്തിനാണ് നീ അയാളെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും വാചാലയാകുന്നത്?വിളിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അയാൾ നിന്റെ ആരായിട്ടാണ്… Read More