ഇതവസാനമായിട്ട് പറയുവാ, ഇനിയും നിന്റെ കുട്ടിക്കളിയുമായിട്ട് എന്റെ നേരെ വന്നാൽ…

? ഇന്ദ്രനീലം ? Story written by SRUTHI PRASAD “നീലൂട്ടിയെ നീ ഇന്ന് വല്ലോം പറയുവോ?” “മീനൂട്ടി നീയെന്റെ ഉള്ള ധൈര്യം കൂടി ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുവാണോ? ആണെങ്കിൽ നിനക്ക് തെറ്റി ഈ നീലിമ ഇന്ന് ഇന്ദ്രേട്ടന്റെ മുഖത്തു നോക്കി കുഞ്ഞിലേ …

ഇതവസാനമായിട്ട് പറയുവാ, ഇനിയും നിന്റെ കുട്ടിക്കളിയുമായിട്ട് എന്റെ നേരെ വന്നാൽ… Read More