എന്ത് സുന്ദരി ആയിരുന്നു മാളു അവനോർത്തു. ഇപ്പോൾ ആകെ കോലം കെട്ടിരിക്കുന്നു…മാളൂനെ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ…?

Story written by ANU JOSEPH THOBIAS തീവണ്ടി കുക്കി വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അയാൾ ഓർമയിൽ നിന്നും ഉണർന്നത്…. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം…ദേവൻ.. മണക്കേലെ ദാമോദരൻ നായരുടെ മകൻ അത് മാത്രം ആയിരുന്നു തന്റെ മേൽവിലാസം എന്നുള്ള ആ …

എന്ത് സുന്ദരി ആയിരുന്നു മാളു അവനോർത്തു. ഇപ്പോൾ ആകെ കോലം കെട്ടിരിക്കുന്നു…മാളൂനെ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ…? Read More