സന്ധ്യയുമായി ആദർശിനുള്ള അടുപ്പം അത്ര നല്ല രീതിയിലല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അടുത്ത കടയിലെ ചേട്ടൻ….

എഴുത്ത്: SMK ================== അന്നൊരു അത്തദിനമായിരുന്നു. ബന്ധുക്കളൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നതിനാൽ തോട് വരമ്പിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് പിറകിൽ നിന്നൊരു വിളി. കുട്ടികളേ….സുമതിയേടത്തിയുടെ വീട് എവിടെയാ? കുട്ടികൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ടിപ്പ് ടോപ്പിൽ അഞ്ച് പുരുഷ കേസരികൾ. കുട്ടികൾ അവരോടായി പറഞ്ഞു.ആ കാണുന്ന …

സന്ധ്യയുമായി ആദർശിനുള്ള അടുപ്പം അത്ര നല്ല രീതിയിലല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അടുത്ത കടയിലെ ചേട്ടൻ…. Read More