അമ്മയുടെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും നടുവിലുള്ള കിടപ്പിൽ നിന്നും ഭിത്തിക്കും മുത്തശ്ശിക്കുമ്മ നടുവിലേക്ക് സ്ഥാനം മാറിയപ്പോൾ…

വല്യ കുട്ടി Story written by UTHARA HARISHANKAR അച്ഛൻ കുട്ടിയോട് മോശമായി മറ്റോ പെരുമാറിയോ… രാത്രിയിലോ അമ്മ ഇല്ലാത്തപ്പോളോ മറ്റോ? അ..ങ്ങനെ… അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പേരമ്മേ, എന്താണ് അല്ല അച്ഛനെ കാണുമ്പോൾ പണ്ട് ഉള്ള സന്തോഷം ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതു …

അമ്മയുടെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും നടുവിലുള്ള കിടപ്പിൽ നിന്നും ഭിത്തിക്കും മുത്തശ്ശിക്കുമ്മ നടുവിലേക്ക് സ്ഥാനം മാറിയപ്പോൾ… Read More