ഒറ്റക്കുള്ള അയാളുടെ ഫോട്ടോസിന് താഴെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്ഥിരം കമൻ്റ് വരുമ്പോഴും അത് ആരെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും…

അവൾ Story written by Aathira Remesh ================ മീരാ..അവൻ എന്തിന് നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു?? ഇനി എങ്കിലും നീ ഈ മൗനം ഒന്നവസാനിപ്പിക്ക കുട്ട്യേ!!ഇങ്ങനെ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നാൽ സത്യം ഞങ്ങൾക്കും അറിയണ്ടേ?? സത്യം…എന്ത് സത്യം ?? ദാസ് എന്തിനു നിന്നെ വേണ്ട …

ഒറ്റക്കുള്ള അയാളുടെ ഫോട്ടോസിന് താഴെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്ഥിരം കമൻ്റ് വരുമ്പോഴും അത് ആരെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും… Read More