ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പെണ്ണിന് ഇതൊന്നും മറച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എല്ലാം അറിഞ്ഞ അമ്മ…

ഞാൻ മീര Story written by Priyanka Rajesh ============== നിനക്കൊരിക്കലും എന്റെ പ്രണയമാകാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ നിന്റെ പ്രണയമാണെന്നു നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. അതോ, എന്റെ വെറും തോന്നൽ മാത്രം ആയിരുന്നോ?? പലപ്പോഴും നീ നല്ലൊരു കാമുകൻ ആയിരുന്നു. രാത്രിയുടെ …

ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പെണ്ണിന് ഇതൊന്നും മറച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എല്ലാം അറിഞ്ഞ അമ്മ… Read More