എന്റെ ഭാവിയളിയൻ ഫോൺ വാങ്ങി അച്ഛൻ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു, ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു…

Written by Sreejith Raveendran ഉച്ചക്കിത്തിരി ചിക്കൻ വാങ്ങി അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോ വന്നു സഹായിക്കടാ ഇല്ലേൽ എനിക്കങ്ങും വയ്യ എന്നുള്ള ഭീഷണിയിൻമേൽ അടുക്കളയിൽ ഇരുന്നു സവാള അരിഞ്ഞപ്പഴാണ് പാറുവിന്റെ മെസ്സേജ്… ഏട്ടാ… കോൾ മീ.. …

Read More