നിൻ്റെ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു മോളുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയാണ് നിന്നെയിങ്ങനെ വഷളാക്കിയത്.”…….

…… പണി കിട്ടി……. Written by Navya Navya :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: പുതിയ വീടുപണിത് ഹൗസ് വാമിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ പോയി. പോകുമ്പോൾ ഏട്ടൻ്റെ വക എന്നോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന ” 2 വർഷത്തെ വിസയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്, അത് വരെ …

നിൻ്റെ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു മോളുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയാണ് നിന്നെയിങ്ങനെ വഷളാക്കിയത്.”……. Read More