ഇവൾ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കില്ല. ഒരു ശല്യത്തിനും വരാതെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നിന്നോളും…

Written by Tina Tnz =========== “ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിക്കോണം ഇതിനെയും കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് .. “ കലിതുള്ളി അമ്മയത് പറഞ്ഞതും ഞാൻ ദയനീയമായി അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. “അമ്മേ….”  ഞാൻ ശബ്ദം താഴ്ത്തി വിളിച്ചു. “ഒന്നും പറയേണ്ട..ഒന്നുകിൽ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് …

ഇവൾ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കില്ല. ഒരു ശല്യത്തിനും വരാതെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നിന്നോളും… Read More