ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മാത്രമാണ് അവൾ നിങ്ങളുടെ മരുമകൾ എന്നാൽ ആ ശരീരം മാത്രമേ മരുമകളുടേതായിട്ടുള്ളൂ…

Story written by Anjana Pn ==================== ഒരു വലിയ തറവാട്ടിലേക്ക് ആയിരുന്നു അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്.ആ തറവാട്ടിലെ മൂത്ത പുത്രനാണ് അവളുടെ ഭർത്താവ്.അയാൾ തികഞ്ഞ മദ്യപാനി ആയിരുന്നു.അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമ്പത്തുള്ള വീട്ടിൽനിന്നും അയാൾക്ക് ആരും പെണ്ണ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല. അവസാനമാണ് അവരെക്കാൾ …

ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മാത്രമാണ് അവൾ നിങ്ങളുടെ മരുമകൾ എന്നാൽ ആ ശരീരം മാത്രമേ മരുമകളുടേതായിട്ടുള്ളൂ… Read More

പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ തിരിഞ്ഞ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. ശേഷം എന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് തുറിച്ചു…

Story written by Anjana Pn =================== ഒരിക്കൽ ഒരു പരീക്ഷ കാലം. പരീക്ഷയുടെ രണ്ടുദിവസം മുന്നേ മാത്രം പുസ്തകം തുറക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അസുഖമുള്ളവരായിരുന്നു ആ ഹോസ്റ്റലിലുള്ള ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും. വീട്ടിൽ പോലും പോവാതെ രാവും പകലും ഇല്ലാതെ പഠിക്കണം …

പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ തിരിഞ്ഞ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. ശേഷം എന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് തുറിച്ചു… Read More

ഇതിപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവൻ നമ്മളെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇല്ലല്ലോ…

Story written by Anjana Pn =============== “നീ അവരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളിച്ചില്ലേ? എത്ര നേരമായി കാത്തിരിക്കുന്നു” മാധവൻ ഭവാനിയുടെ ചോദിച്ചു. ‘ഓ ഞാൻ വിളിച്ച്. അവരെ എന്തോ സിനിമ കാണുകയാണ്. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം എന്ന്, നമ്മളോട് കഴിച്ചു …

ഇതിപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവൻ നമ്മളെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇല്ലല്ലോ… Read More