ഇതിപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവൻ നമ്മളെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇല്ലല്ലോ…

Story written by Anjana Pn =============== “നീ അവരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളിച്ചില്ലേ? എത്ര നേരമായി കാത്തിരിക്കുന്നു” മാധവൻ ഭവാനിയുടെ ചോദിച്ചു. ‘ഓ ഞാൻ വിളിച്ച്. അവരെ എന്തോ സിനിമ കാണുകയാണ്. കുറച്ചു …

ഇതിപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവൻ നമ്മളെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇല്ലല്ലോ… Read More