ഉമേ, നീ എന്തിനു ഇതു ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഒരു പോലീസ്ക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അതു അറിയാനുള്ള…

മകള്‍Story written by Mira Krishnan Unni======================= താൻ അയാളെ ഇല്ലാതാക്കി, ഞാൻ ആണ് അതു ചെയ്തത് കയ്യ് വിലങ്ങു ഇട്ടു നിൽക്കുന്നവൾ അലറി കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാറുമാരെ ഞാൻ ആണ് അയാളെ ഇല്ലാതാക്കിയത്, എന്റെ ഭർത്താവ് ആയ മോഹനനെ …

ഉമേ, നീ എന്തിനു ഇതു ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഒരു പോലീസ്ക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അതു അറിയാനുള്ള… Read More