പഠനവും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നടക്കുമ്പോഴും സത്യക്ക് പല പ്രണയഭ്യർത്തനകളുടെ വന്ന് പോയിരുന്നു….

സത്യാ… Story written by Ammu Kunjuzz ::::::::::::::::::::::::::::: അറിഞ്ഞില്ലേ…..സോനാഗച്ചി തെരുവിലെ വാസുകിയുടെ മകൾ പന്ത്രണ്ടാം തരം ഉയർന്നമാർക്കോടെ പാസ്സായെന്ന്…….. “തെരുവ് പൈപ്പിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളത്തിനായി ഓരോ കുടങ്ങളും പിടിച്ച് തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഇടയിലേക്ക് മാധുരി ചൂടോടെ ആ വാർത്ത …

പഠനവും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നടക്കുമ്പോഴും സത്യക്ക് പല പ്രണയഭ്യർത്തനകളുടെ വന്ന് പോയിരുന്നു…. Read More