പോലീസ് ഡ്രൈവർ രാജേഷിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രേഖകൾ വാങ്ങി തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കി എസ്.ഐ ക്ക് കൈമാറി…

Story written by Sandra Manikutty :::::::::::::::::::::::::::: ” രാജേഷേട്ടാ….. വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ അരി വാങ്ങിട്ട് വരണട്ടാ. നാളെ കഞ്ഞി വയ്ക്കാൻ അരി തികയില്ല. “ ഒക്കത്തിരിക്കുന്ന ഇളയ കുഞ്ഞിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് താഴെ കിടക്കുന്ന വിറക് എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വച്ചുകൊണ്ട് …

പോലീസ് ഡ്രൈവർ രാജേഷിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രേഖകൾ വാങ്ങി തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കി എസ്.ഐ ക്ക് കൈമാറി… Read More