അത്രയ്ക്ക് ആയിരുന്നു അവൾ അവനെ സ്നേഹിച്ചത്, എഴുതിയും പറഞ്ഞും അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആത്മബന്ധം…

ഭ്രാന്തമായ പ്രണയം Story written by Achu Achoos :::::::::::::::::::::: ജീവനെ പോലെ സ്നേഹിച്ചു എന്നു പറയുന്നതിലും നല്ലത് ജീവനേക്കാൾ ഏറെ എന്ന് പറയുന്നതാകും ശരി. അതിലും തീരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആ സ്നേഹം…. അതിനും അപ്പുറം നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ ഒന്ന്. …

അത്രയ്ക്ക് ആയിരുന്നു അവൾ അവനെ സ്നേഹിച്ചത്, എഴുതിയും പറഞ്ഞും അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആത്മബന്ധം… Read More