നിറവയറുമായി ഞാൻ എൻ്റെ വീടിന്റെ പടി ചവിട്ടി വീട്ടിൽ എത്തി. എന്റെ അമ്മയും ഒമ്പത് മാസവും തികഞ്ഞു…

Story written by Joshitha Vattakkunnel ======================= എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് വയറ്റിൽ ഒമ്പത് മാസമായപ്പോഴാണ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മരണവാർത്ത ഞാൻ അറിയുന്നത്. നിറവയറുമായി ഞാൻ എൻ്റെ വീടിന്റെ പടി ചവിട്ടി വീട്ടിൽ എത്തി. എന്റെ അമ്മയും ഒമ്പത് മാസവും തികഞ്ഞു …

നിറവയറുമായി ഞാൻ എൻ്റെ വീടിന്റെ പടി ചവിട്ടി വീട്ടിൽ എത്തി. എന്റെ അമ്മയും ഒമ്പത് മാസവും തികഞ്ഞു… Read More