വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ ആണ് മനുവിൻ്റെ കാമുകി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഒരുപാട് എതിർത്തു…

Story written by Saanvi ============= വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ ആണ് മനുവിൻ്റെ കാമുകി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഒരുപാട് എതിർത്തു… ബന്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് ആറു മാസമായി… ഇപ്പോളാണ് അവൻ അവരോടെല്ലാം പറയുന്നത് .. “അവളു പഠിച്ച കള്ളി ആണ് …നിന്നോടെല്ലാം …

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ ആണ് മനുവിൻ്റെ കാമുകി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഒരുപാട് എതിർത്തു… Read More

ചെക്കൻ്റെ പൂതി നോക്കണേ…ഇവിടെ എല്ലാം തികഞ്ഞവർക്ക് പെണ്ണില്ല. ആളുകൾ ആർത്തു ചിരിച്ചു…

Story written by Saanvi ============ “ആ പൊട്ടന് കല്ല്യാണം കഴിക്കണമത്രേ”.. കവലയിലെ ഇന്നത്തെ വാർത്ത…. ” ചെക്കൻ്റെ പൂതി നോക്കണേ…ഇവിടെ എല്ലാം തികഞ്ഞവർക്ക് പെണ്ണില്ല.” ആളുകൾ ആർത്തു ചിരിച്ചു… അതെ…. അവനും മോഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പെണ്ണിനെ പോറ്റാൻ കഴിവുമുണ്ടായിരുന്നു. “ഡാ…. …

ചെക്കൻ്റെ പൂതി നോക്കണേ…ഇവിടെ എല്ലാം തികഞ്ഞവർക്ക് പെണ്ണില്ല. ആളുകൾ ആർത്തു ചിരിച്ചു… Read More