കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാതെ എത്രയോ അമ്പലങ്ങളിൽ നേർച്ചയും കാഴ്ചയും വെച്ച കിട്ടിയ മകൻ ആണ്…

ഏഴാം ദിവസം Story written by Greensa Asish “നീ എനിക്ക് കുറച്ചു സ്വൈര്യം താ. ഇങ്ങനെ പോയാൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത്‌ പിടിക്കും” ഹരി അടുക്കളയിൽ നിന്നും ഭാര്യയോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടു …

കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാതെ എത്രയോ അമ്പലങ്ങളിൽ നേർച്ചയും കാഴ്ചയും വെച്ച കിട്ടിയ മകൻ ആണ്… Read More