നിങ്ങൾ പറയുക ആണെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഇറങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാണ്. അർജുൻ ഒരു നിമിഷം സ്ഥബ്ധനായി.

Story written by Sivadasan Vadama ========================= അച്ഛാ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കല്യാണം വേണ്ട? ചിന്നു അച്ഛനോട് കെഞ്ചി. മോളെ നിനക്ക് ഇപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് പറ്റിയ സമയം ആണ്. ഇപ്പോൾ കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് താമസിക്കും. അതിനെന്താ എനിക്ക് അപ്പോൾ …

നിങ്ങൾ പറയുക ആണെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഇറങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാണ്. അർജുൻ ഒരു നിമിഷം സ്ഥബ്ധനായി. Read More