ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആശയകുഴപ്പത്തിലായി. ദിവസങ്ങൾ കടന്ന് പോയി…

മരണത്തിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ Story written by Shintappen ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പിലും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും കാണുന്ന പോലെ സ്ഥിരം സംഭാഷണങ്ങളും, കുസൃതികളും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു… പിന്നെ ആരുടെയെങ്കിലും പിറന്നാൾ ആശംസകളും വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകളും മാത്രമായി…. എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളെയും പോലെ… …

ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആശയകുഴപ്പത്തിലായി. ദിവസങ്ങൾ കടന്ന് പോയി… Read More

ഫ്ലാറ്റിന്റെ മുൻപിൽ സ്ഥിരമായി വണ്ടി വെയ്ക്കുന്നിടത്ത് ഒരു ആംബുലൻസ് കിടക്കുന്നു….

ഇടുങ്ങിയ ഫ്ലാറ്റിലെ മരണം… Story written by Shintappen ഏകദേശം 40 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ്, ആക്കാലത്ത് ലഭ്യമായ എല്ലാ അർഭാടങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് പണിത ആ ഫ്ലാറ്റ് പഴയ എറണാകുളത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തായിരുന്നു.. എറണാകുളം വളർന്നതിനോടൊപ്പം കുറേ യേറെ കോൺക്രീറ്റ് …

ഫ്ലാറ്റിന്റെ മുൻപിൽ സ്ഥിരമായി വണ്ടി വെയ്ക്കുന്നിടത്ത് ഒരു ആംബുലൻസ് കിടക്കുന്നു…. Read More

തങ്ങളുടെ പേര കിടാങ്ങളെ രക്ഷിച്ച്, ദുഷ്ടനായ മായാവിയെ വീണ്ടും പിടിച്ചു കെട്ടാൻ വർഷങ്ങളായി ശ്രമിച്ച്…

കുട്ടൂസൻ കഥ പറയുമ്പോൾ! Story written by Shintappen കാട്ടിലെ മര നിർമ്മിതമായ ആ വീട്ടിൽ മൂടിപ്പുതച്ച് കിടക്കുകയാണ് കുട്ടൂസൻ.. വാർദ്ധക്യ സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മൂലം വിഷമിക്കുന്ന കുട്ടൂസന് കൂട്ട് ഡാകിനി മാത്രം, പഴയപോലെ ഒന്നിനും വയ്യ,മായാവിയെ പിടിക്കാനുള്ള ശക്തിയും വീറും …

തങ്ങളുടെ പേര കിടാങ്ങളെ രക്ഷിച്ച്, ദുഷ്ടനായ മായാവിയെ വീണ്ടും പിടിച്ചു കെട്ടാൻ വർഷങ്ങളായി ശ്രമിച്ച്… Read More