ഞങ്ങൾ ആകെ പേടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ കയറി നിൽക്കാം. കാരണം അവിടെ ഒന്നും….

Story written by Yazzr Yazrr ================= ഞാൻ പത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സംഭവം ആണ് ക്ലാസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടം ഉള്ള ഒരു സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് വിഷയംപുള്ളിയുടെ വീട് കടപ്പുറം …

ഞങ്ങൾ ആകെ പേടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ കയറി നിൽക്കാം. കാരണം അവിടെ ഒന്നും…. Read More

അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മക്കും ആൺമക്കൾ ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് തന്നെ, ഒരു മകന്റെ സ്നേഹം ആയിരുന്നു എനിക്ക് തന്നിരുന്നത്…

Story written by Yazzr Yazrr ========== എനിക്ക് ഒരു 11 വയസ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ആണ്, എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടു അപ്പുറം തന്നെ എനിക്ക് രണ്ടു കളികൂട്ടുകാരികൾ, ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ ഇരട്ടകൾ ആയിരുന്നു. ഇരട്ടകൾ …

അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മക്കും ആൺമക്കൾ ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് തന്നെ, ഒരു മകന്റെ സ്നേഹം ആയിരുന്നു എനിക്ക് തന്നിരുന്നത്… Read More

ആരോ തന്റെ പിറകെ ഓടുന്നതിന്റെ ശബ്ദം ഏറ്റവും പിറകെ ഓടുന്ന ലിജിക്ക്‌ അവ്യക്തമായി കേൾക്കാമായിരുന്നു…

Story written by Yazzr Yazrr ഇതിൽ തന്നെ എന്റെ കഥകളൊക്കെ വായിക്കുന്ന രേഷ്മ എന്നൊരു സുഹിർത്തു തന്റെ പത്തൊമ്പതാം വയസിൽ തനിക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടപെട്ടാൽ അത് ഇവിടെ …

ആരോ തന്റെ പിറകെ ഓടുന്നതിന്റെ ശബ്ദം ഏറ്റവും പിറകെ ഓടുന്ന ലിജിക്ക്‌ അവ്യക്തമായി കേൾക്കാമായിരുന്നു… Read More