ആരോ തന്റെ പിറകെ ഓടുന്നതിന്റെ ശബ്ദം ഏറ്റവും പിറകെ ഓടുന്ന ലിജിക്ക്‌ അവ്യക്തമായി കേൾക്കാമായിരുന്നു…

Story written by Yazzr Yazrr ഇതിൽ തന്നെ എന്റെ കഥകളൊക്കെ വായിക്കുന്ന രേഷ്മ എന്നൊരു സുഹിർത്തു തന്റെ പത്തൊമ്പതാം വയസിൽ തനിക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടപെട്ടാൽ അത് ഇവിടെ …

Read More

ഇവളുടെ കഴുത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ, ഇവൾ അവ്യക്തമായി അത് കണ്ടു, ഒരു കറുത്ത രൂപം ആണ് തന്റെ മുകളിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു ഇഴഞ്ഞു, വരുന്നത്…അത് ഇവളുടെ ശരീരത്തെ…

Story written by Yazzr Yazrr എന്റെ കഥകളൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരു സുഹിർത്തു, ഇന്നലെ എന്നോട്, പുള്ളിക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു, ഞാൻ അത് ഇവിടെ എഴുതട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, പുള്ളിയുടെ പേര് …

Read More