ഇന്ന് ഞാൻ എണീക്കുന്നത് തന്നെ അവളുടെ തുടരെ തുടരെ ഉള്ള കോളുകൾ കേട്ട് അസ്വസ്ഥമായാണ്…

ആത്മാവ് Story written by SAJITH K MOHAN ഇന്ന് ഞാൻ എണീക്കുന്നത് തന്നെ അവളുടെ തുടരെ തുടരെ ഉള്ള കോളുകൾ കേട്ട് അസ്വസ്ഥമായാണ്, അടുത്ത റിങ്ങിൽ ഞാൻ കോൾ കട്ട്‌ ചെയ്തു, ദേ വീണ്ടും, ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് ഇട്ടു, …

ഇന്ന് ഞാൻ എണീക്കുന്നത് തന്നെ അവളുടെ തുടരെ തുടരെ ഉള്ള കോളുകൾ കേട്ട് അസ്വസ്ഥമായാണ്… Read More