തമ്മിലുള്ള കാഴ്ചകൾ സ്ഥിരം ആയപ്പോൾ ഉള്ളിൽ എന്നോ തോന്നിയ കൗതുകം കൂടിയതും അത് പ്രണയമായതും പെട്ടെന്നായിരുന്നു…

? നെഞ്ചോരം ? Story written by SHITHI ” ടി…….. ” പിന്നിൽ നിന്നും കണ്ണേട്ടന്റെ വിളികേട്ടെങ്കിലും തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ല..വീണ്ടും വിളി വന്നപ്പോൾ കേൾക്കാത്ത മാതിരി വലിഞ്ഞു നടന്നു.. പതിയെ അത് ഓട്ടമായി മാറി.. കുറച്ചു മുൻപോട്ടു പോയി തിരിഞ്ഞുനോക്കി പിന്നിൽ …

തമ്മിലുള്ള കാഴ്ചകൾ സ്ഥിരം ആയപ്പോൾ ഉള്ളിൽ എന്നോ തോന്നിയ കൗതുകം കൂടിയതും അത് പ്രണയമായതും പെട്ടെന്നായിരുന്നു… Read More