നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്തോ നടക്കാൻ പോവുന്നു എന്ന് ഉള്ളിലാരോ മന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ…

ക്ഷണപത്രം…❤️ Story written by RASNA P “”” നയനയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചല്ലേ.. Congratz….”””” ഓഫീസിലെ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിനിടയിലാ യിട്ടായിരുന്നു ബോസ് അർഥവ് സൃഷ്ടിത് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വിഷ് ചെയ്തത്. സത്യത്തിൽ എല്ലാവരോടു ഒരു സർപ്രൈസായി പറയാം എന്ന് കരുതിയതായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ എനിക്കായിപ്പോയി …

നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്തോ നടക്കാൻ പോവുന്നു എന്ന് ഉള്ളിലാരോ മന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ… Read More