വാക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വരാതായപ്പോൾ ആ അമ്മ തന്റെ മകനെ നോക്കി അവസാനമായൊന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു…

അമ്മയുടെ ദുഃഖം Story written by Navas Kokkur ============= മ ദ്യ ല ഹ രിയിൽ വീട്ടിലേക്ക് വന്നുകയറിയ മകന് ചോറും കറിയും വിളമ്പി കൊടുത്തപ്പോൾ മീൻ പൊരിച്ചതില്ലേ തള്ളേ..എന്ന് ചോദിച്ചു ദേഷ്യത്തോടെ താൻ നൊന്തു പ്രസവിച്ചാ മകന്റെ കാലുകൾ …

വാക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വരാതായപ്പോൾ ആ അമ്മ തന്റെ മകനെ നോക്കി അവസാനമായൊന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു… Read More