എന്തൊരു പ്രസരിപ്പാണ് ആ ചേച്ചിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും സംസാരത്തിലും. നല്ല ആഢ്യത്വമുള്ള സ്ത്രീ…

തളിരില…..Story written by Sheeba Joseph=================== “ഒന്നു പതിയെ പോകു മനുവേട്ടാ…” രമ്യ, അവളുടെ വയറിൽ താങ്ങി പിടിച്ചു. നിന്നോട്, വരണ്ട എന്ന് ഞാനപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ.? “അത് സാരമില്ല മനുവേട്ടാ…പതിയെ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ മതി…? ഞാൻ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു. ആറുമാസമായില്ലേ.. …

എന്തൊരു പ്രസരിപ്പാണ് ആ ചേച്ചിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും സംസാരത്തിലും. നല്ല ആഢ്യത്വമുള്ള സ്ത്രീ… Read More