അവൻ ക്ഷീണിച്ചി വരുന്നതല്ലെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് മതി കുളിയെന്ന അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് അങ്ങിനെ ആയി….

എൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ… Story written by Remya Satheesh ================ ഇപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസമായി ഭാര്യയെ അടുത്ത് കിട്ടാറേ ഇല്ല… അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കറിക്കിത്തിരി ഉപ്പ് കൂടുതൽ ആണേ.. നോക്കി കഴിക്കണെ എന്നോ ഞാനിന്ന് ഒരു പുതിയ കറി ഉണ്ടാക്കി ഫ്ലോപ്പ് …

അവൻ ക്ഷീണിച്ചി വരുന്നതല്ലെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് മതി കുളിയെന്ന അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് അങ്ങിനെ ആയി…. Read More

ഇനി ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പെണ്ണു ചേരുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ അതെൻ്റെ പെണ്ണ് ആവുംട്ടോ….

Story written by Remya Satheesh ====================== പോയെടി….. അവളെന്നെ ഇട്ടിട്ടു പോയി…. അർദ്ധരാത്രി അടിച്ചു പൂക്കുറ്റി ആയി എന്റെ കിടപ്പാടം കൈയ്യടക്കി എന്നെ അഭയാർത്ഥിയാക്കി പുലമ്പുന്നവനെ കാണേ അവന്റെ മൂട്ടിനിട്ടൊരു ചവിട്ടു കൊടുക്കാനാണ് തോന്നിയത്… കടിച്ചു പിടിച്ചു നിന്നു…. അപ്പോഴേക്കും …

ഇനി ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പെണ്ണു ചേരുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ അതെൻ്റെ പെണ്ണ് ആവുംട്ടോ…. Read More