പിന്നെയും പിന്നെയും അപ്പൻ പോയികൊണ്ടേയിരുന്നു. ആഴ്ചകളോളം….മാസങ്ങളോളം…അപ്പഴും അപ്പൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുതന്നെ…

Story written by SARAN PRAKASH ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: പള്ളികൂടത്തീന്ന് വരുംവഴി അന്നും കണ്ടു, സിനിമാകൊട്ടകേല് അടിയുണ്ടാക്കുന്ന അപ്പനെ… കൂടെ പഠിക്കണോരൊക്കെ വാ പൊത്തി ചിരിക്കണുണ്ട്… ”നിന്റപ്പന് പ്രാന്താ…!!” അതേ… അമ്മച്ചിയും പറയാറുണ്ട്… എന്റപ്പന് പ്രാന്താണെന്ന്… …

പിന്നെയും പിന്നെയും അപ്പൻ പോയികൊണ്ടേയിരുന്നു. ആഴ്ചകളോളം….മാസങ്ങളോളം…അപ്പഴും അപ്പൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുതന്നെ… Read More