ആ ഓട്ടം ചെന്ന് നിന്നത് സ്കൂൾ വരാന്തയിൽ ആയിരുന്നു. അത് പറയാൻ വിട്ടു. ഞാനും പാത്തും ഒരേ സ്കൂളിൽ ആണ് പഠിക്കുന്നത്….

“പാത്തൂന് എന്നെ ഇഷ്ടാണോ” Story written by Favas Hishu ================== ഫാത്തിമ അതാണ് അവളുടെ പേര്. പക്ഷെ എല്ലാർവരും അവളെ പാത്തു എന്നെ വിളിക്കൂ. വീട്ടിലെ ഇളയ സന്തതി. കേട്ടാൽ തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ പിന്നെ അഹങ്കാരത്തിനു വേറെ ഒന്നും വേണ്ടാന്നു. …

ആ ഓട്ടം ചെന്ന് നിന്നത് സ്കൂൾ വരാന്തയിൽ ആയിരുന്നു. അത് പറയാൻ വിട്ടു. ഞാനും പാത്തും ഒരേ സ്കൂളിൽ ആണ് പഠിക്കുന്നത്…. Read More