മുഴുവൻ കേട്ടു നിൽക്കാൻ ആ അമ്മയ്‌ക്കൊ മകനോ ആകുമായിരുന്നില്ല….അവർ തളർന്നിരുന്നു പോയി…

Story written by SREE ചട്ടുകാലനായ നിനക്ക്.. ആരാ ഗോപാ പെണ്ണ് തരാ…..നിന്റെ ഈ ഒറ്റ കാലും വെച്ച നീ എങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കും….നീ നിന്റെ അനിയന്മാരുടേം ഭാവി നശിപ്പിക്കുവോ… കവലയിൽ തന്റെ ചായക്കടയിൽ ഇരുന്നു എല്ലാരും കൂടെ അവനെ …

മുഴുവൻ കേട്ടു നിൽക്കാൻ ആ അമ്മയ്‌ക്കൊ മകനോ ആകുമായിരുന്നില്ല….അവർ തളർന്നിരുന്നു പോയി… Read More