കുറച്ചു നാളുകളായി അരവിന്ദിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഇത്തരം ചില മാറ്റങ്ങൾ ദേവി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു…

വീട്ടുജോലിക്കാരി… Story written by Aswathy Rajendran ============= നിലം തുടച്ചു കൊണ്ട് അരവിന്ദിന്റെ റൂമിലേക്ക് കയറവേ ദേവിയൊന്ന് നടുങ്ങി. തന്നെ കാത്തിട്ടെന്നവണ്ണം ബെഡിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു അവൻ. ഷർട്ട്‌ ധരിച്ചിരുന്നില്ല. ആകെയുള്ള കുട്ടി ട്രൗസർ …

കുറച്ചു നാളുകളായി അരവിന്ദിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഇത്തരം ചില മാറ്റങ്ങൾ ദേവി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു… Read More