പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഫോണിലൂടെ നിർബന്ധം പറഞ്ഞതു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്…

ഏക് പുരാനി ആദത് Story written by BINDU V ” ഭായ്സാബ്, മുജേ കുച്ച് സമയ് ദോ… ക്യോം കി യ പൂരാ ദേശ് ബാദ് മേം ഹുവാ !!” അങ്ങേത്തലക്കൽ നിന്ന് പിന്നെയും എന്തൊക്കയോ എക്സിക്യൂസുകൾ വന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. …

പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഫോണിലൂടെ നിർബന്ധം പറഞ്ഞതു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്… Read More