അമ്മയുടെ പിറകെ ചായയുമായി ഹാളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആകെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു….

🌹 സ്ത്രീധനം 🌹 Story written by ASWATHY KARTHIKA ::::::::::::::::::::::::::::::::: സരസ്വതി… മോളെ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വാ അവരൊക്കെ എത്തി…. അമ്മയുടെ പിറകെ ചായയുമായി ഹാളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആകെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു…. ചായ കൊടുക്ക് …

Read More