മീരയ്ക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് എന്താണ് എന്ന് അവൾ പതുക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങി…

ബ്രേക്ക്‌ അപ്പ്‌ Story written by VYSHNAV “എടി ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു നിർത്താൻ  പോവാണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ” മീര പറഞ്ഞു.  “എടി ശെരിക്ക്യും ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ട്  പോരെ” സനുവും മറുപടി പറഞ്ഞു.  “ഇനി ഒന്നും ഇല്ല ആലോജിക്കിയാൻ” …

മീരയ്ക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് എന്താണ് എന്ന് അവൾ പതുക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങി… Read More