അവന്റെ വിയർപ്പ് തുള്ളികളിൽ അലിഞ്ഞ് അവനൊപ്പം കിടക്കുമ്പോൾ അവൾ അവന്റെ പിൻ കഴുത്തിൽ വിരലോടിച്ചു…

ഹോമം Story written by Sabitha Aavani അവന്റെ വിയർപ്പ് തുള്ളികളിൽ അലിഞ്ഞ് അവനൊപ്പം കിടക്കുമ്പോൾ അവൾ അവന്റെ പിൻ കഴുത്തിൽ വിരലോടിച്ചു. മയക്കത്തിന്റെ ഇടയിൽ അവൻ മെല്ലെ ആ കണ്ണുകൾ തുറന്നു അവളെ …

Read More