രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ വായിക്കാനോ എഴുതാനോ അവൾ സമയം കണ്ടെത്തികൊണ്ടിരുന്നു…

മധുരപ്രതികാരം Story written by SABITHA AAVANI “താൻ ഉറങ്ങുന്നില്ലേ?” പാതി ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് കട്ടിലിൽ കിടന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ശാലുവിനോട് റാം അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾ വെറുതെ ചുവരിലെ ക്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കി. “സമയം …

Read More

അവന്റെ വിയർപ്പ് തുള്ളികളിൽ അലിഞ്ഞ് അവനൊപ്പം കിടക്കുമ്പോൾ അവൾ അവന്റെ പിൻ കഴുത്തിൽ വിരലോടിച്ചു…

ഹോമം Story written by Sabitha Aavani അവന്റെ വിയർപ്പ് തുള്ളികളിൽ അലിഞ്ഞ് അവനൊപ്പം കിടക്കുമ്പോൾ അവൾ അവന്റെ പിൻ കഴുത്തിൽ വിരലോടിച്ചു. മയക്കത്തിന്റെ ഇടയിൽ അവൻ മെല്ലെ ആ കണ്ണുകൾ തുറന്നു അവളെ …

Read More