നീ ഇന്നെങ്കിലും അമ്മായിയോട് കാര്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സത്യമായും അമ്മയോട് പറയും…

നിതാര… Story written by Lekshmi Lechu ============= നിതാരാ, വീട്ടിൽ നിന്നും പേരെന്റ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാൽ മതി. കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക്‌ ഷീറ്റ് എല്ലാപേർക്കും കൊടുത്തിട്ട് ക്ലാസ്സ്‌ ടീച്ചർ പുറത്തേക്കിറങ്ങി. ആദ്യമായി ചുവന്നമഷിയാൽ അവളുടെ തോൽവി അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്കോർ …

നീ ഇന്നെങ്കിലും അമ്മായിയോട് കാര്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സത്യമായും അമ്മയോട് പറയും… Read More