ഈ നശിച്ച പിള്ളേർ എന്ന് പോകും എന്ന് നീ ചോദിച്ചിട്ടു അധികം നാളായില്ല. ഓർമ ഉണ്ടോ…

അവരുടെ കാലുകൾ… Story written by Hari ========= “മ്യാവൂ!!!” ഉറക്കത്തിലായിരുന്ന പന്ത്രണ്ടു പേരും ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു. അല്ല, ഇത് അവന്റെ ശബ്ദം അല്ല.!  സോഫി മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ലാസ്‌റ്  ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നു പൂച്ച ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന രാജീവ് അല്ല.  ക്ലാസ് …

ഈ നശിച്ച പിള്ളേർ എന്ന് പോകും എന്ന് നീ ചോദിച്ചിട്ടു അധികം നാളായില്ല. ഓർമ ഉണ്ടോ… Read More