കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ മനോഹരമായ നിദ്രയിൽ അമർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.  അപ്പോഴും ആരും…

Story written by Hazoo Riya ============ നല്ല മഴയുള്ള രാത്രി ജനലുകൾ തുറന്നിട്ട്  ഭാര്യയും ഭർത്താവും  കിടക്കുകയാണ്. ”ചേട്ടാ…ആ ജനാലയടക്ക് എനിക്ക് പേടിയാ വല്ല പാമ്പോ മറ്റോ കേറി വന്നാലോ.. ” അവൾ …

കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ മനോഹരമായ നിദ്രയിൽ അമർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.  അപ്പോഴും ആരും… Read More