മുന്നോട്ട് ഒരടി പോലും നീങ്ങാൻ കഴിയാതെ നിസ്സഹായ ആയി നിന്ന അവളുടെ മൗനം ബാലഹീനതയായി കണ്ട അയാൾ…

ശബ്ദം… Story written by Sarath Lourd Mount =========== ഏത് നശിച്ച സമയത്താണോ ആവോ  സമ്മതിക്കാൻ തോന്നിയത്….. ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞതിലും വൈകിയതിന്റെ അമർഷത്തിൽ ശീതൾ വെറുതെയെങ്കിലും പിറുപിറുത്തു. കൂടെ ജോലി …

മുന്നോട്ട് ഒരടി പോലും നീങ്ങാൻ കഴിയാതെ നിസ്സഹായ ആയി നിന്ന അവളുടെ മൗനം ബാലഹീനതയായി കണ്ട അയാൾ… Read More

വീടിനടുത്ത് എത്താറായപ്പോൾ ആണ് പുറകിലൂടെ പാഞ്ഞു വന്നൊരു വാഹനം  അവളെ…

നീതിയുടെ കൈകൾ… Story written by Sarath Lourd Mount ============= ഓഫീസിൽ ഇന്ന് ജോലി പതിവിലും വൈകിയിരുന്നു, സാധാരണ എല്ലാ വീക്കെന്റിലും പതിവുള്ളതാണ് ഈ സമയം തെറ്റിയുള്ള ജോലി. എങ്കിലും 7 മണി …

വീടിനടുത്ത് എത്താറായപ്പോൾ ആണ് പുറകിലൂടെ പാഞ്ഞു വന്നൊരു വാഹനം  അവളെ… Read More