പിന്നൊരു കാര്യം, വാതിലടക്കാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ വന്നു തിരിഞ്ഞ്…

കാക്ക….Story writen by Dhanya Lal================== ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി അസംഖ്യം കാക്കകൾ, കൂർത്ത കൊക്കുപയോഗിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ കൊത്ത് കണ്ണിലാണ് കൊണ്ടത്, ചൂ-ഴ്ന്നു എടുക്കപ്പെട്ട കണ്ണുകളുമായി, ദേഹമാസകലം ചോ- രയൊലിപ്പിച്ച് മണ്ണിൽ കിടന്നുരുളുന്ന താൻ, അമർത്തിയ നിലവിളിയോടെ പരമേശ്വരൻ മാഷ് ഉറക്കം …

പിന്നൊരു കാര്യം, വാതിലടക്കാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ വന്നു തിരിഞ്ഞ്… Read More