നൊന്തു പ്രസവിച്ച മക്കളെ വിട്ട് സ്വന്തം സുഖത്തിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയ അവരോട് പുച്ഛം തോന്നി… ഇട്ടിട്ട് പോവാൻ ആണെങ്കിൽ…

🍁പ്രിയം🍁 Story written by Shithi Shithi കോൺടാക്ട്ടിലെ ദേവൻ എന്ന നമ്പർ എടുത്ത്‌ രണ്ടുവട്ടം ഡയൽ ചെയ്തപ്പോഴും കട്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്… വീണ്ടും വിളിച്ചുനോക്കി… അവസാനം നാലാമത്തെ വട്ടം കോൾ എടുത്തു.. “ന്താ.. പ്രിയ…” …

Read More