നൊന്തു പ്രസവിച്ച മക്കളെ വിട്ട് സ്വന്തം സുഖത്തിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയ അവരോട് പുച്ഛം തോന്നി… ഇട്ടിട്ട് പോവാൻ ആണെങ്കിൽ…

?പ്രിയം? Story written by Shithi Shithi കോൺടാക്ട്ടിലെ ദേവൻ എന്ന നമ്പർ എടുത്ത്‌ രണ്ടുവട്ടം ഡയൽ ചെയ്തപ്പോഴും കട്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്… വീണ്ടും വിളിച്ചുനോക്കി… അവസാനം നാലാമത്തെ വട്ടം കോൾ എടുത്തു.. “ന്താ.. പ്രിയ…” …

നൊന്തു പ്രസവിച്ച മക്കളെ വിട്ട് സ്വന്തം സുഖത്തിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയ അവരോട് പുച്ഛം തോന്നി… ഇട്ടിട്ട് പോവാൻ ആണെങ്കിൽ… Read More