അന്ന് ഞാൻ തള്ളി തള്ളി മറിച്ച കഥയ്ക്ക് സമ്മാനം തന്നു സ്കൂളുകാര് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു വിട്ടതിന്റെ ക്ഷീണം മുഴുവൻ…

Story written by SRUTHI KISHAN KURUVI ഓട്ടമത്സരം, തവള ചാട്ടം, പുന്നായ്ക്ക പറക്കൽ , ലളിതഗാനം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാറ്റിലും പങ്കെടുത്തു അടപടലം 3G ആയി ഒന്നാം ക്ലാസ്സ്‌ ദേ വന്നു ധാ പോയി. ഒരേ ബെഞ്ചിൽ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഇരിക്കുന്ന …

അന്ന് ഞാൻ തള്ളി തള്ളി മറിച്ച കഥയ്ക്ക് സമ്മാനം തന്നു സ്കൂളുകാര് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു വിട്ടതിന്റെ ക്ഷീണം മുഴുവൻ… Read More