ഒരുപാട് നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ഏട്ടൻ ആദ്യരാത്രി മുറിയിലേക്കു വന്നത്. എന്തെ വൈകി എന്ന എന്റെ ചോദ്യത്തിന്…

Story written by SIYA JIJI അഞ്ചു വർഷങ്ങളുടെ പ്രെണയത്തിനൊടുവിൽ ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഏട്ടന്റെ സ്വന്തമായി മാറി. അലങ്കാരങ്ങളും നാദസ്വര മേളങ്ങളും സാക്ഷിയില്ലാതെ ഏട്ടൻ എന്റെ കഴുത്തിൽ ആ മഞ്ഞ ചരട് അണിയിക്കുമ്പോൾ …

ഒരുപാട് നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ഏട്ടൻ ആദ്യരാത്രി മുറിയിലേക്കു വന്നത്. എന്തെ വൈകി എന്ന എന്റെ ചോദ്യത്തിന്… Read More