അയാളുടെ ഓർമ്മകൾ ആദ്യമായി ഈ കഫെ ലൈബ്രറിയിൽ വന്ന ദിവസത്തിലേയ്ക്ക് പോയി…

എഴുപത് പ്ലസ് Story written by Arya Karunan ======================== എന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടാണോ മാഷിന്???? അതെല്ലോ…… ഇയാൾക്ക് ഇതുവരെ അത് മനസിലായില്ലേ????? അയാളുടെ ആ ചോദ്യത്തിന് അവരുടെ മുഖത്തു ചുവപ്പ് രാശി കൊണ്ട് …

അയാളുടെ ഓർമ്മകൾ ആദ്യമായി ഈ കഫെ ലൈബ്രറിയിൽ വന്ന ദിവസത്തിലേയ്ക്ക് പോയി… Read More

ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അവളുടെ പ്രണയത്തോടെ ഉള്ള നോട്ടം എന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ മുഖം തിരിക്കും….

ഓർമ്മകൾ… Story written by Arya Karunan =========== അഭി കുഞ്ഞ് നാട്ടിലേയ്ക്ക് വരുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല….അന്ന് അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയത്…അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടും കുഞ്ഞ് വന്നില്ലല്ലോ……. എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തറവാട്ടിലേയ്ക്കുള്ള …

ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അവളുടെ പ്രണയത്തോടെ ഉള്ള നോട്ടം എന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ മുഖം തിരിക്കും…. Read More