ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ല എന്ന് മനസിലായപ്പോ അപ്പു റൂമിൽ നിന്ന് പോയി. അവൾ പോയതും അവൻ വീണ്ടും മൂടി പുതച്ചു കിടന്നു…

ഒരു കുന്നോളം 💜 Story written by Arya Karunan ========== അഭിയെട്ടാ…………… ഉറങ്ങി കിടന്നിരുന്ന അഭിയെ ഉണർത്താൻ ഉള്ള ശ്രമത്തിൽ ആണ് അപർണ. അഭിയേട്ടാ……… അവൾ അവനെ ഒന്നും കൂടി കുലുക്കി വിളിച്ചു. …

Read More