ദവാനി ഉടുത്തു നിൽക്കുന്ന കണ്ടു അവനു മഹാലക്ഷ്മി തന്റെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപെട്ടപോലെ തോന്നി…

മനം പോലെ മംഗല്യം എഴുത്ത്: ദേവിപ്രസാദ് സി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ========== കല്യാണ പെണ്ണായി വേഷമണിയുമ്പോഴും ദക്ഷയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് അവസാന നിമിഷമെങ്കിലും തന്റെ വിഷ്ണു ഏട്ടൻ വരും എന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചു മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കയറി. പക്ഷെ അവനെ റൂമിൽ കെട്ടിയിട്ടേക്കുവാണ്. …

ദവാനി ഉടുത്തു നിൽക്കുന്ന കണ്ടു അവനു മഹാലക്ഷ്മി തന്റെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപെട്ടപോലെ തോന്നി… Read More