ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ദിവസമായിരുന്നു. പല കാര്യങ്ങളും കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞ ദിവസം. മജീദിന്റെയുള്ളിൽ…

പെട്ടി സീറ്റ് എഴുത്ത്: പ്രയാഗ് ശിവാത്മിക ========= മങ്ങലേറ്റ സായാഹ്നത്തിന് തിരക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ചുവപ്പുള്ള സന്ധ്യയിൽ കൂടണയാൻ  പക്ഷികൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ആകാശത്തിലൂടെ പറന്നു നീങ്ങി. എല്ലാവരും  ഓട്ടത്തിലാണ് ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക്, ചിലർ വീഴുന്നു അവിടെത്തന്നെ മണ്ണടിയുന്നു. മറ്റു ചിലർ വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കുന്നു …

ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ദിവസമായിരുന്നു. പല കാര്യങ്ങളും കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞ ദിവസം. മജീദിന്റെയുള്ളിൽ… Read More