പുല്ലാങ്കുഴലിനു നിറം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കവേ ഒരു കാർ ഹോൺ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് അവൾക്കരികിൽ  വന്നു നിർത്തി…

ചായം പൂശിയ കൃഷ്‌ണപ്രതിമകൾ എഴുത്ത്: ഷിന്റോ എസ് ============= “മധുപൻ മേം രാധിക നാചേരെ…മധുപൻ മേം രാധിക നാചേ” തകരഷീറ്റുകൾ കൊണ്ട് പാതി മറച്ച്‌ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ടെന്റുകളിൽ ഒന്നിൽ കൃഷ്ണപ്രതിമകൾക്ക് നടുവിലായി സ്ഥാനം പിടിച്ച പഴയൊരു റേഡിയോയിൽ നിന്നും ശ്രവണസുന്ദരമയൊരു ഹിന്ദുസ്ഥാനി …

പുല്ലാങ്കുഴലിനു നിറം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കവേ ഒരു കാർ ഹോൺ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് അവൾക്കരികിൽ  വന്നു നിർത്തി… Read More