അന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പങ്കു വയ്ക്കപ്പെടുന്ന തന്റെ പുരുഷനാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ വലിയ ദുഃഖങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന്…

അവൾ എഴുത്ത്: അശ്വതി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അവളെ പാളി നോക്കി… കൺമുന്നിൽ അവളെ കാണും തോറും വല്ലാത്തൊരു ദേഷ്യം എന്നിൽ വന്ന് നിറയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഏതോ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് …

അന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പങ്കു വയ്ക്കപ്പെടുന്ന തന്റെ പുരുഷനാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ വലിയ ദുഃഖങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന്… Read More

പതിനഞ്ചുകാരിയാവുക…

എഴുത്ത്: അപരിചിത ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പെണ്ണായി മാറാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പതിനഞ്ചുകാരിയാകണം. ഏത് വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോഴും അത് ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയെ മറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലാണോ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു …

പതിനഞ്ചുകാരിയാവുക… Read More